Rodičovský příspěvek lidé často zaměňují s mateřskou. Rozdílů je však víc než dost

Když žena řekne, že již druhým rokem pobírá mateřskou, není to tak úplně pravda. Mateřskou, respektive peněžitou pomoc v mateřství, jak se tato sociální dávka oficiálně nazývá, smí pobírat nanejvýš 37 týdnů. Po jejím vyplacení má nicméně ze zákona nárok ještě na další státní příspěvek, a sice příspěvek rodičovský. Na ten na rozdíl od mateřské dosáhnou ze zákona všechny ženy a čerpat jej mohou do doby, než jejich dítě dosáhne čtyř let věku.

Aby měla žena, případně muž na pobírání peněžité pomoci v mateřství nárok, musí se po určitou dobu účastnit nemocenského pojištění. Konkrétně se pak jedná o dobu alespoň 270 dnů v horizontu posledních dvou let. Jak toho dosáhnout? Jednoduše tak, že se nechají zaměstnat. Nemocenské pojištění je totiž součástí pojištění zdravotního, a to je zaměstnancům automaticky strháváno z jejich měsíční mzdy, respektive platu.

Pokud jsou ovšem nastávající matka či otec takzvanou osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je situace o něco komplikovanější. V případě OSVČ se totiž na sociální pojištění pohlíží nikoliv jako na celek, nýbrž jako na dvě jednotlivé části, a sice na část povinnou a nepovinnou. Do složky povinné spadá pojištění důchodové a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zatímco pojištění nemocenské stojí stranou.

Chtějí-li proto OSVČ jednoho dne pomýšlet na pobírání mateřské, nestačí tuto ekonomickou činnost po danou dobu pouze vykonávat. Důležité je i to, aby zmíněné nemocenské pojištění začali rovněž včas hradit.

Kolik přesně bude peněžitá nemoc v mateřství činit, se liší případ od případu. Výše mateřské záleží na průměrném výdělku opět za určitý časový úsek, konkrétně se jedná o 70 procent denního vyměřovacího základu. K jeho stanovení se vychází z průměrných denních hrubých příjmů za poslední rok, které jsou dále sníženy pomocí takzvaných redukčních hranic. Více o výpočtu mateřské se můžete dozvědět zde.

Výše rodičovského příspěvku 2019

Pro rodičovský příspěvek, který je dalším typem státní dávky mající za cíl pomoci rodinám s jejich dočasně ztíženou finanční situací, nicméně platí zcela odlišná pravidla. První a zároveň nejvýraznější odlišností je skutečnost, že na něj dosáhnou bez výjimky všechny ženy, potažmo muži, kteří se stanou čerstvými rodiči a o dítě pečují celodenně, a to až do doby, než dovrší hranici čtyř let věku.

Navštěvuje-li potomek mladší dvou let jesle v rozsahu do 46 hodin měsíčně, podmínka celodenní péče tím nijak porušena není. A podobně lze hovořit i v případě mateřské školky. Do ní mohou děti od dvou do čtyř let docházet dokonce zcela bez omezení.

Celková výše rodičovského příspěvku je pro letošní rok stanovena částkou 220 tisíc korun. Narodí-li se matce dvě a více dětí najednou, vyšplhá se dokonce až na 330 tisíc.

Výpočet rodičovského příspěvku

Nejrychleji lze příspěvek vyčerpat za dobu šesti měsíců. Jak přesně budou jednotlivá měsíční čerpání vypadat, nicméně záleží na takzvaném denním vyměřovacím základu (DVZ). Ten lze jednoduše vypočítat tak, že se hrubý měsíční příjem za uplynulý rok vynásobí dvanácti a následně vydělí číslem 365. To však ještě není vše. Poté se tato cifra musí ještě jednou vynásobit, tentokrát 30krát, a vzápětí z ní stanovit 70 procent. Těchto sedmdesát procent pak konečně představuje měsíční výši státem vyplácené dávky na základě rodičovského příspěvku.

Maximální výše rodičovského příspěvku

Pakliže byl rodič pobírající příspěvek nezaměstnán nebo si nehradil nemocenské pojištění, v důsledku čehož nebylo možné DVZ stanovit, může měsíčně pobírat maximálně 7 600 korun. Stejná částka nicméně bude vyplácena i tehdy, pokud by vypočítaná procentuální část denního vyměřovacího základu byla menší nebo rovna právě 7 600 korunám.

Nejvyšší suma vyplácená na měsíční bázi je 40 080 korun, respektive 60 120, narodí-li se matce dvojčata nebo vícerčata. Naopak minimální částka činí korun padesát.

Zjistí-li po čase matka nebo otec, že jí/mu výše vyplácené dávky nevyhovuje, může ji jednoduše pozměnit. Učinit tak smí každé tři měsíce. To přijde vhod zejména v okamžiku, kdy žena zjistí, že znovu otěhotněla (díky čemuž jí vznikne nový nárok na další rodičovský příspěvek), ale zároveň ví, že ten současný nestihně v plné výši vyčerpat.

Kde žádat o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá prostřednictvím příslušného formuláře na úřadu práce. Žádost lze vyplnit buďto až na místě, nebo si ji ještě předtím stáhnout na oficiálních stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. S sebou na úřad je každopádně potřeba vzít:

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list dítěte,
 • doklad o výši a délce pobírání mateřské, pokud ji dotyčná osoba pobírala,
 • potvrzení příjmů toho z rodičů, který vydělává více,
 • potvrzení o platbě nemocenského pojištění, je-li dotyčnou osobou živnostník (OSVČ),
 • rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku,
 • potvrzení, kolik času stráví dítě v jeslích, pakliže jej tam rodiče plánují umístit.

Rodičovský příspěvek chodí nejčastěji mezi pátým až sedmým dnem v měsíci, žádné pravidlo to ovšem není. Celkem běžně se tedy může stát, že přijde se „zpožděním“. Chce-li dotyčná osoba během čerpání příspěvku pracovat, žádné omezení se jí v tomto ohledu netýká. Jedinou podmínkou je, že nesmí dojít k porušení pravidla týkajícího se zabezpečení celodenní péče.

Rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči?

V souvislosti s rodičovským příspěvkem je pak potřeba zmínit ještě jednu věc, a sice skutečnost, že na něj není možné spoléhat ve chvíli, kdy rodiče pobírají příspěvek na péči hendikepovaného dítěte. Za takových okolností si musí rodič určit, co je pro něj výhodnější, pobírat obě dávky současně podle zákona totiž jednoduše nelze.

Výše příspěvku na péči se odvíjí od konkrétního stupně závislosti daného dítěte následovně:

 • stupeň – lehká závislost: 3 300 korun měsíčně,
 • stupeň – střední závislost: 6 600 korun měsíčně,
 • stupeň – těžká závislost: 9 900 korun měsíčně,
 • Stupeň – úplná závislost: 13 200 korun měsíčně.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2020

Od příštího roku dojde k navýšení rodičovského příspěvku ze současných 220 tisíc na rovných 300. Kdo všechno na něj bude mít nárok?

V první řadě všichni ti rodiče, jimž se dítě narodí po 1. lednu 2020. Dále pak tací, kteří nestihnou do této doby rodičovský příspěvek vyčerpat celý a jejichž dítě bude stále mladší čtyř let, přičemž zvýšená dávka nebude v jejich případě přesahovat 70 procent částky, ze které se počítá peněžitá pomoc v mateřství.

Pakliže se rodičům po inkriminovaném datu narodí dvě a více dětí, vzroste příspěvek z 330 na 450 tisíc korun.