Předmanželská smlouva: Víte, co by měla obsahovat a za jakých podmínek je dobré ji sjednat?

0

Předmanželskou smlouvu uzavírají páry nejčastěji ze tří důvodů. Každá smlouva se liší obsahem podle toho, jaké mají snoubenci představy nejen o sdílení majetku po uzavření manželství, ale také o jeho spravování. Následná cena předmanželské smlouvy se odvíjí od toho, co vše je ve smlouvě obsaženo a jakou hodnotu má majetek, o který se jedná.

Majetek manželů se rozděluje na tři základní režimy

 1. Zákonný majetkový režim: platí v případě, že partneři neuzavřeli žádnou smlouvu. Znamená to, že po uzavření manželství bude vznikat společné jmění manželů.
 2. Smluvený majetkový režim: vzniká při podpisu předmanželské smlouvy.
 3. Režim založený rozhodnutím soudu: Vzniká soudním rozhodnutím na návrh některého z manželů, pokud k tomu má závažný důvod.

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva v zákoně jako taková není, nalezneme ji ale pod pojmem smlouva o manželském majetkovém režimu. Tato smlouva vyžaduje formu notářského zápisu a k jejímu podepsání je potřeba přítomnost notáře. Předmanželskou smlouvu uzavírají budoucí manželé v případě, že chtějí po uzavření sňatku nabývat majetek jiným způsobem, než to stanovuje zákon.

Sňatek bez předmanželské smlouvy

Po uzavření sňatku bez předmanželské smlouvy je součástí společného majetku vše, co některý z manželů nabyl nebo co oba nabyli společně za trvání manželství. O tom, co vše patří do společného vlastnictví, rozhoduje občanský zákoník.

Hlavní důvody k uzavření předmanželské smlouvy

 • Předcházení budoucím sporům o majetek: Většinou se jedná o případ, kdy má jeden z partnerů výrazně větší majetek než ten druhý.
 • Jeden z partnerů vstupuje do rizikového podnikání: Jeden z partnerů se pouští do podnikání, u kterého by mohlo dojít k zadlužení.
 • Ochrana před dluhy druhého snoubence: V případě, že chcete uzavřít sňatek s partnerem, který již splácí nějaké dluhy nebo je v exekuci, předmanželská smlouva vás před nimi může ochránit.

Vzor předmanželské smlouvy

Vzor předmanželské smlouvy si můžete najít a stáhnout na internetu v případě, že si chcete smlouvu připravit sami. Každý vzor se může lišit detaily, podle toho, co vše budete chtít do smlouvy uvést a jaké budou vaše požadavky.

Každá předmanželská smlouva musí ovšem obsahovat povinné údaje, ke kterým patří celá jména obou partnerů, rodná čísla, trvalá bydliště a také popis úpravy majetkových vztahů.

Při podepisování manželské smlouvy budete potřebovat také občanské průkazy, úředně ověřené dokumenty týkající se nabývání majetku a budete muset dodat oddací list.

Co v předmanželské smlouvě lze sjednat

 • Zcela oddělené jmění, kdy ke společnému majetku vůbec nedojde. Každému zůstane jeho majetek i případné dluhy. Využívá se, pokud jeden z partnerů má výrazně větší majetek
 • Výši majetkového poměru v případě zániku manželství. V tomto případě si stanovíte, v jakém poměru bude vaše společné jmění v případě ukončení manželství rozděleno.
 • Cokoli, co nezakazuje zákon. Smlouva nesmí obsahovat informace, které by byly v rozporu se zákonem. Jedná se například o vyloučení manžela z povinnosti platit výživné a přispívat na potřeby v domácnosti.
 • Správu společného majetku. V předmanželské smlouvě je také vhodné určit, kdo bude budoucí společné jmění spravovat, abyste se vyhnuli případným konfliktům a nedorozuměním.

Správa společného majetku

V případě správy společného majetku se můžete rozhodnout mezi třemi variantami, které jasně stanoví, jak budete se společným jměním zacházet. Zda oba dva, nebo jen jeden a za jakých podmínek.

 1. Každý z partnerů bude o majetku jednat zcela sám bez souhlasu druhého partnera.
 2. V záležitostech týkajících se společného majetku bude vždy vyžadován souhlas druhého z partnerů.
 3. Dle dohody bude o společném majetku rozhodovat pouze jeden z partnerů.

Pokud partneři mají nějaký společný majetek před vstupem do manželství a domluví se na podepsání předmanželské smlouvy, musí dojít k vypořádání již existujícího společného jmění.

Způsob nakládání se společným majetkem

Nezapomeňte si ve smlouvě jasně a podrobně stanovit pravidla, kterými se budete řídit při zacházení se společným majetkem. Může se jednat například o způsob užívání věcí, hospodaření s nimi, údržba či nakládání s nimi.

Cena předmanželské smlouvy

Cena předmanželské smlouvy se počítá na základě toho, zda si necháte vyčíslit výši vašeho majetku či nikoliv. Pokud k vyčíslení majetku nedojde, cena za sepsání smlouvy notáře bude kolem 4000 Kč.

V opačném případě se cena odvíjí od hodnoty vašeho majetku a bude tedy vyšší než 4000 Kč. Záleží také na tom, zda si smlouvu připravíte sami podle vzoru a necháte ji u notáře potvrdit, nebo ji sepíše notář na základě vašich požadavků.

avatar